Skogs­förvaltning

Skogsförvaltningens uppgift är att förvalta koncernens skogsinnehav genom att bedriva ett långsiktigt skogsbruk med god avkastning. Vår målsättning är att öka värdet på skogstillgångarna genom ansvarsfull skogsskötsel med löpande återbeskogning efter avverkning, röjning och gallring samt att uppnå en jämn och uthållig avverkningstakt.

Skogsförvaltningen utför 90-åriga avverkningsberäkningar på skogsinnehavet för att säkerställa den årliga avverkningstakten. Arbete pågår med en avverkningsplan baserad på en ny indelning av skogsinnehavet framtagen med hjälp av laserscanning. Avverkningar och tillväxtbefrämjande åtgärder ska utföras på sådant sätt att vi kan bevara den biologiska mångfalden och erbjuda en säker arbetsmiljö.

 
Skogsinnehav
Henrik Mårtensson, VD Persson Invest Skog AB

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB