Miljöpolicy

Persson Invest Skogs miljöpolicy

· Persson Invest Skog AB skall bedriva ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk på både interna och externa skogsfastigheter samt vid tillhörande handel med rundvirke.

· Miljöansvar skall ingå som en naturlig del i verksamheten och våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

· Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-22-19) och FSC®’ (FSC-C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av myndigheter icke auktoriserad avverkning, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade (t.x. nyckelbiotoper), genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

· Våra anställda och entreprenörer skall visa personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet, följa tillämpliga lagar och krav avseende miljö samt gällande PEFC och FSC-policys. Anlitade entreprenörer i skoglig verksamhet skall vara PEFC-certifierade.

· Vi ska följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

   Barn- och tvångsarbete

   Diskriminering på arbetsplatsen

   Rättighet att ansluta sig till fackförbund och följa kollektivavtal

· Vi skall ha en långsiktig miljöplanering och följa utvecklingen av miljöfrågorna inom verksamhetsområdet. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

· Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att eventuell negativ påverkan på miljön minskar.

· Vår miljöinformation skall vara öppen och lättillgänglig. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Persson Invests Skogs miljöpolicy
Henrik Mårtensson, VD Persson Invest Skog AB

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB